zondag 5 juni 2011

EEN NATIONAAL OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR LOKALE NIJVERHEID EN TECHNIEK

EEN NATIONAAL OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR LOKALE NIJVERHEID EN TECHNIEK 


Uitgangspunt van de opleiding is een optimale waardering van
's lands eigen mogelijkheden en het gebruiken daarvan. Dit in tegenstelling tot de heersende opvatting dat wat goed is uit het buitenland zou moeten komen.
            Achterliggende gedachte is dat door een optimaal gebruik van de eigen mogelijkheden er een mindere druk ontstaat op de nationale schatkist, ten aanzien van buitenlandse uitgaven.

Het doel van de opleiding is met behulp van frisse inputs nieuwe produkten, te introduceren, zoveel mogelijk gebruik makend van lokale technieken en materialen, maar deze tegelijkertijd ook optimaal te gebruiken, uit te breiden of te verbeteren. Tevens is een belangrijk facet te komen tot een betere moraal ten aanzien van dienstverlening aan de bevolking, waarbij duidelijk moet worden dat men niet kan en mag schuwen met name in het binnenland te moeten werken.
            Uiteraard gaat het er in belangrijke plaats om de mensen er van proberen te doordringen dat de eigen omstandigheid, indien men zich naar behoefte kan manifesteren, als goed ervaren moet worden, wil men een goed en degelijk uitgangspunt hebben voor een beklijvende ontwikkeling.

De school is zowel bedoeld als opleiding voor ambachtslieden, als voor mensen, wier taak het zal zijn de verworven kennis uit te dragen aan anderen.

De opleiding zal zeer pluriform zijn, aan vrijwel alle vlakken der Guineese samenleving raken. Een aantal voorbeelden:
            Produção Popular = Kleine Ambachten
            Land-, bos- en tuinbouw
            Voedingsconservering
            Visserij
            Gezondheidszorg
            Administratie
            Architektuur
            Productontwerpen
            Transport
            Sociologie
            Economie
            Management
            Onderhoud
            Kredietfaciliteiten
            Opzetten van coöperaties of associaties
            Alternatieve energiebronnen
            Materiaalkennis
            Voorlichtings-kunde

De potentieële leerlingen zullen geselekteerd worden op kriteria als: technies of administratief kunnen, motivatie, inzicht, inzet.

 In eerste instantie zal deze opleiding op Guiné-Bissau geënt zijn, doch later kunnen wellicht leerlingen uit de omringende landen aangenomen worden of uit de ex-portugeese koloniën.
De opleiding zal sterk samenwerken met bestaande opleidingen, zoals de techniese school, CENFA, gezondheidszorgopleidingen.

De school dient over de volgende faciliteiten te beschikken:
            Woningen voor leerlingen, docenten, personeel en gasten
            Leslokalen
            Praktijkruimten
            Ontspannings- en vergaderruimten
            Bibliotheek
            Laboratorium
            Kantine met keuken
            Proefvelden
            Magazijnen
            Audiovisuele mogelijkheden
            Voldoende transportmiddelen                  

Reeds bij de bouw moet de uitstraling van de filosofie van de opleiding tot uiting komen, de bouw dient op een manier te geschieden dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van lokale materialen en technieken, zonder evenwel concessies aan de funktionaliteit en duurzaamheid te doen.

Er wordt gedacht aan een opleiding van 2 à 3 jaar, waarin diverse disciplines in blokken van enkele maanden gegeven worden, vaak door gastdocenten, die kortere tijd blijven. 
Deze gastdocenten zullen vaak uit het buitenland komen, met name uit landen waar de cultuur meer ingespeeld is op het profiteren van eigen mogelijkheden en de versterking daarvan.

Een belangrijk gedeelte van de studie moet zijn zo veel mogelijk de opgedane kennis zo snel mogelijk in de praktijk te brengen, bij voorkeur in het veld. Overigens dient er een sterk kontakt te zijn met het veld, teneinde van daaruit de wensen en problemen te vernemen. Stages in het buitenland moeten ook tot de mogelijkheden behoren.

Opgeleide ambachtlieden worden door het instituut zorgvuldig begeleid, zolang dit nodig is. Deze begeleiding kan zowel op administratief gebied zijn als begeleiding bij management, met kredieten of met techniese ondersteuning bij het opstarten en tijdens de eerste fase van het runnen van een eigen bedrijf.


Als lokatie wordt gedacht aan een terrein dat op een zekere afstand van de bewoonde wereld ligt, waardoor een grotere concentratie bij de leerlingen bereikt wordt. Hiermee wordt ook voorkomen dat er een te groot oneigenlijk beroep op de faciliteiten gedaan wordt. Er zullen echter wel degelijk, tegen vergoeding, diensten aan derden geleverd kunnen worden, die deels ook als prakties werk in de opleiding kunnen passen en een financiële ondersteuning kunnen vormen.

Voor een kans van slagen van deze opleiding is het van het grootste belang dat er een brede steun van de autoriteiten is en dat deze het belang van de opleiding voor Guiné-Bissau onderkennen. Indien deze steun er niet is zal het vrijwel zinloos zijn verdere stappen tot realisatie te ondernemen.
Het starten van deze opleiding en de inhoud ervan strookt overigens met de nu nog steeds geldende landspolitiek.

Men kan zich voorstellen dat er voor de geslaagden een gegarandeerde baan zal volgen, in het vak waarvoor men opgeleid is en dat de nodige faciliteiten tot uitvoering van hun taken geboden zullen worden, zoals goede behuizing en salariëring en werkomstandigheden.

Voorafgaande aan welke aktiviteit dan ook dient er bij de Guineese overheid gepeild te worden of er belangstelling voor de opleiding is, waarna bij een positief oordeel een verzoek om financiering gedaan moet worden. Daarna moet een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden, waarin onderzocht wordt of er belangstelling van de diverse kanten is, zowel van de autoriteiten als van de potentiële pupillen en mogelijke financierders.
Is er ruimte voor de afgestudeerden, met een behoorlijke kans op goed werk en inkomen? Deze studie dient ook te onderzoeken welke aktiviteiten het meest gewenst zijn. Hieruit volgt dan een programma met een gefaseerde bouw en opstart van gebouwen en opleiding, aantal leerlingen en docenten.
De studie zal ook dienen te onderzoeken of er reeds dergelijke opleidingen zijn, met name toegespitst op de West-Afrikaanse situatie en daar voordeel mee doen.
Na een positieve haalbaarheidsstudie zal er een programma van eisen en een begroting opgezet moeten worden, op basis van de investeringen, personeelskosten, e.d..

Deze opleiding zou een opvolging van het AAPP-projekt in Catió kunnen zijn, wat in de persoon van Mamadu Djalo een zeer goede initiator heeft en tevens enorm kan profiteren van de ruime kennis van de materie die er binnen het projekt aanwezig is. Uit diverse ter ziele gegane projekten kunnen ook kapabele personen gerekruteerd worden, die beschikken over een redelijke kennis om een dergelijke opleiding te kunnen ondersteunen en uit te bouwen.
Begeleiding van reeds bestaande aktiviteiten en bedrijfjes kunnen in het kader van praktijkervaring tijdens de opleiding plaatsvinden, waarbij het dan van grote waarde is dat de leerlingen kennis nemen van het ondernemen in de praktijk.

De opzet van de opleiding moet zó zijn, dat er naar gestreefd wordt zo snel mogelijk qua financiën zo veel mogelijk zelfvoorzienend te worden. Dit zou gedeeltelijk bereikt kunnen worden door diensten en produkten aan derden te leveren voor reële prijzen en door gemotiveerde docenten voor redelijke salarissen aan te trekken, die door diverse ontwikkelingsorganisaties betaald worden.